کک سبز خرمشهر

کک سبز خرمشهر

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
1 پیاده سازی، نصب و تکمیل 1450 آبادگران عملیاتی و فروش تکمیل شده