چارت سازمانی

رئوف

حمیدزاده مقدم

مدیریت عمومی

بهلول

امیری

مدیراجرایی

محمد

کشمیری

مهندس ارشد

رامین

ابراهیمی

مدیر فروش

بیژن

رفیعی

مدیر توسعه بین الملل

ماشالله

پورکمالی

مدیر ارشد مالی

رضا

عظیمی

مدیر مالی