پروژه ها

پروژه های پیاده سازی شده

 

سیمان پیوند گلستان

  

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
1 شمع زنی 449 حلقه پیوند گلستان اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
2 اجرای ساخت پیوند گلستان مدیریت پروژه  اجرا تکمیل/ مدیریت پروژه در مرحله پایانی

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
3 تجهیزات خط تولید ماشین آلات 3383 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-1 آسیاب مواد خام 1130 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-2 پخت( کولر، پیش پخت، کوره) 1233 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
3-3 آسیاب سیمان 1020 پیوند گلستان فروش تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
4 نصب ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 6131 پیوند گلستان اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
5 ساخت سازه فلزی
(خط تولید)
2561 پیوند گلستان فروش تکمیل شده
6 نصب اسکلت 1768 پیوند گلستان اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
7 سازه فلزی کارخانه (انبار خاک) 1400 پیوند گلستان فروش تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

سیمان شرق

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
1 شمع زنی سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
2 بنا سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
3 تجهیزات خط تولید و تولید ماشن آلات 2609 سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
4 تولید ماشین آلات و نصب 5267 سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
5 طراحی تجهیزات برقی و خط تولید 100% سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
6 تامین تجهیزات برقی و خط تولید 100% سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
7 نصب تجهیزات برقی  و خط تولید 100% سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
8 نصب و عملیات تجهیزات خط تولید 4112 سیمان شرق اجرای عملیات تکمیل شده

 

 

 

 

 

کک سبز خرمشهر

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
ارباب رجوع نوع قرارداد وضعیت
1 پیاده سازی، نصب و تکمیل 1450 آبادگران عملیات و فروش تکمیل شده