سیمان شرق

سیمان شرق

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
1 شمع زنی سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه مشتری نوع قرارداد وضعیت
2 ساخت و ساز سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
3 ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 2609 سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
4 نصب تجهیزات و ماشین آلات خط تولید 5267 سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
5 طراحی تجهیزات برقی خط تولید 100% سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
6 تامین تجهیرات برقی خط تولید 100% سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
7 نصب تجهیزات برقی خط تولید 100% سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده

 

 

 

 

 

 

شماره نام پروژه وزن
(تن)
مشتری نوع قرارداد وضعیت
8 نصب و اجرای تجهیزات خط تولید 4112 سیمان شرق عملیات اجرایی تکمیل شده