زمینه های کارشناسی ارشد

 زمینه های کارشناسی ارشذ:

مشاوره فنی و مالی در مورد مهندسی یا مدیریت صنعتی

روش مشارکت در مناقصه

کار تحقیق / پزوهش برای امکان سنجی پروژه

ارزیابی سودآوری

قابلیت های عملیات تام

تجارت در بازار بین المللی

فن آوری اطلاعات و پشتیبانی بازاریابی

دانش تجهیزات و  ماشین آلات